گروه

اهداف و مأموریت‌ها

شناخت روابط و اثر متقابل سیاست و اقتصاد بر یکدیگر از طریق رصد و تحلیل روابط اقتصادی- سیاسی کشورهای مختلف و تحولات استراتژیک تأثیرگذار بر اقتصاد ایران به ‌منظور افزایش تاب‌آوری درمقابل تکانه‌های خارجی، فعال‌سازی و توسعه ظرفیتهای دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر تعامل فعال بین نیروهای داخل و خارج کشور، توسعه اقتصاد نهادی و بررسی عمق تأثیر عوامل نهادی و الزامات حقوقی بر عملکرد اقتصادی به منظور اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کارآمد و بررسی پیامدهای اقتصادی مقررات مصوب و در حال تصویب در چارچوب وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی.

شرح وظایف

  • ایجاد آگاهی از اهمیت دیپلماسی اقتصادی برای مقاصد اقتصادی، توسعه‌ای و سیاسی کشور
  • پژوهش در زمینه دیپلماسی اقتصادی و نتایج آن برای توسعه اقتصادی
  • پژوهش درخصوص ارتباط میان مؤلفه‌های سیاسی و اقتصادی در شکل‌ دادن به پدیده‌های اجتماعی
  • شناسایی و تبیین تحولات اصلی اقتصادی در سطح جهان
  • شناسایی و تحلیل روابط اقتصادی و استراتژیک قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی
  • پژوهش در زمینه شفاف‌سازی روابط حقوقی میان نهادها و سازمان‌های اقتصادی

  • بررسی قوانین و مقررات اقتصادی و ارائه پیشنهاد درخصوص مقررات جدید و قبلی

  • ایجاد پیوند میان پیشنهاد‌های سیاستی و تغییراتی که لازم است در مقررات صورت پذیرد