پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارایی/گروه‌های پژوهشی/گروه پژوهشی مطالعات کمّی و سیاست‌گذاری اقتصادی
1

اهداف و مأموریت‌ها

 

هدف و مأموریت این گروه، طراحی و توسعه مدل‌های کمّی، پویا و جامع اقتصادی با تأکید بر شناسایی محرک‌ها و پیشران‌های توسعه اقتصادی به‌منظور شبیه‌سازی و تحلیل اثرات مختلف سیاستی و تبیین پیامدهای تکانه‌های مختلف بر متغیرهای کلان اقتصاد در ارتباطی تعاملی و هم‌افزا با یکدیگر می‌باشد. همچنین بررسی رفتار متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد اقتصاد تجربی و تعیین بسته‌های سیاستی کوتاه‌مدت و بلندمدت متناسب با شرایط مختلف ناپایدار محیطی از دیگر وظایف گروه پژوهشی مطالعات کمّی و سیاست‌گذاری اقتصادی است.

شرح وظایف

  • طراحی و توسعه مدل‌های کمّی اقتصادی
  • ارائه تحلیل‌های سیاستی مبتنی بر شبیه‌سازی‌های برآمده از مدل‌های کمّی
  • پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای مرتبط با حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی
  • تبیین روابط متغیرهای اقتصادی و بر هم کنش متقابل متغیرها
  • بررسی اثر سیاست‌های مختلف بر متغیرهای اقتصادی در چارچوب مدل‌های کمّی (کوتاه‌مدت و بلندمدت)