تحلیل وضعیت ثبات مالی اقتصاد جهان

۴ خرداد ۱۳۹۸ ۱۶:۱۸
تحلیل وضعیت ثبات مالی اقتصاد جهان
صندوق بین المللی پول گزارش جدید ثبات مالی جهانی را منتشر کرد.

به گزارش پژوهشکده امور اقتصادی، گزارش ثبات مالی جهانی در آوریل ۲۰۱۹ (GSFR) نشان میدهد که با وجود تغییرات شدید در شش ماه گذشته، شرایط مالی اقتصاد جهان همچنان مطلوب است. درنتیجه، در بسیاری از کشورهای مهم از لحاظ سیستمی آسیبپذیریهای مالی که در حاکمیت، شرکتها و بخشهای مالی غیربانکی نهادینه شده، به افزایش ریسکهای میانمدت منجر می­شود.

این گزارش سعی دارد تا ارزیابی مبسوطی از این آسیبپذیریها ارائه دهد و مشخصا بر این موارد تمرکز دارد: ۱. بدهیهای بخش شرکتی در اقتصادهای پیشرفته؛ ۲. همبستگی بخش حاکمیتی-مالی در منطقه یورو، ۳. نامتوازن بودن اقتصاد چین، ۴. جریان اوراق بهادار به بازارهای نوظهور، ۵. ریسکهای نامطلوب در بازار مسکن.

این آسیبپذیریها انجام اقداماتی از سوی سیاستگذاران را نیاز دارد. این اقدامات، روشن شدن هرگونه تغییر در چشم­انداز سیاستهای پولی، موضعگیری و گسترش ابزارهای کلان احتیاطی، ارتقا اقدامات به منظور اصلاح ترازنامههای بخش عمومی و خصوصی، و مقاومکردن و افزایش تابآوری بازارهای نوظهور نسبت به برونرفتهای اوراق بهادار خارجی را شامل میشوند.

این گزارش ثبات مالی جهانی همچنین به قیمتهای مسکن در معرض ریسک که مقیاسی برای ریسکهای نامطلوب در رشد آتی قیمتمسکن است، نگاهی عمیق میاندازد. این تحلیل، با استفاده از نظریه، نتایج بهدستآمده از تحلیلهای گذشته و تکنیکهای آماری جدیدی که در ۳۲ اقتصاد پیشرفته و نوظهورو شهر‌‌ بزرگ بهکار گرفته شده بود، بهدست آمده است. در این فصل بیان میشود که کمترشدن تکانه قیمت مسکن، ارزشگذاری بیش از حد، رشد مفرط اعتبار و بیشترشدن کسادی در شرایط مالی، افزایش ریسک نامطلوب قیمت مسکن را تا مدت سه سال پیشبینی میکند. مقیاس ریسک قیمت مسکن به پیشبینی ریسک نامطلوب رشد تولید ناخالص داخلی(GDP)  کمک میکند و مدلهای هشدار زودهنگام برای بحرانهای مالی را کاملتر میکند.

سیاستگذاران از مقیاس ریسک قیمت مسکن برای کامل کردن دیگر شاخصهای نظارتی آسیبپذیریهای بازار مسکن استفاده میکنند و به اقدامات سیاست کلان احتیاطی کمک میکند که بر ساختن ذخایر حائل و کاهش آسیبپذیزیها متمرکز است. ریسکهای نامطلوب قیمت مسکن همچنین میتواند برای سیاستگداران پولی در هنگام شکلدادن به نگاهشان درباره ریسکهای نامطلوب در چشمانداز اقتصاد و تورم مفید واقع شود.

وقتیکه افزایش در جریان درونریز سرمایه باعث افزایش ریسک نامطلوب قیمت مسکن میشود و هنگامیکه گزینههای دیگر در سیاستها محدود باشند، ممکن است چنین اطلاعاتی برای مسئولینی که جریانهای سرمایه را با درنظرگرفتن مقیاسها مدیریت میکنند، مفید باشد. 

 

متن کامل این گزارش را میتوانید از فایل پیوست دریافت نمایید.

 

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید