پژوهشکده امور اقتصادی در راستای اهداف بلند مدت خود و با عنایت به بهره گیری از توان و ظرفیت های بالقوه دانشگاه ها و تشویق استادان و دانشجویان در سوق دادن به انجام تحقیقات کاربردی  در حوزه مسائل اقتصادی جهت رفع مسائل و مشکلات اقتصادی کشور و همچنین توسعه همکاری های علمی - پژوهشی بین دانشگاهها و مراکز پژوهشی، مصوب خود، حمایت های مالی را در قالب آیین نامه «حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری» اعلام می دارد. این آیین نامه در فایل پیوست قابل دریافت است.