سوابق علمی و پژوهشی دکتر جواد عرب یارمحمدی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی اقتصاد صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی

دکتری اقتصاد (اقتصادسنجی/ اقتصاد پولی)، دانشگاه سمنان،

 

مقالات:

- عرب یارمحمدی، جواد،‌ اشرفی، یکتا و مسگری، سعید، بهبود حکمرانی در ایران با تأکید بر اقتصاد هوشمند در دوران تحریم، اولین همایش ملی حکمرانی اسلامی، آبان‌ماه 1398.

- اشرفی، یکتا و عرب یارمحمدی، جواد، بررسی اثر مخارج دفاعی بر رفاه اجتماعی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دومین همایش ملی اقتصاد دفاع، بهمن‌ماه 1397.

- سالم، علی اصغر و عرب یارمحمدی، جواد، (1397)، عوامل مؤثر بر بر فقر چندبعدی، رویکرد مدل‌های چندسطحی پنل، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 26 (87)، 46-7.

- عرب یارمحمدی، جواد و اشرفی، یکتا، بررسی نیازمندی‌های آماری به منظور برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی با تمرکز بر کاهش فقر، همایش ملی هفتاد سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران، آبان‌ماه 1397.

Arab Yarmohamadi, Javad, Abounoori, Esmaeil, Salem, Aliasghar, (2016), The Effect of Regional Price Adjustment of Household Expenditures on Poverty Indices in Iran’s Urban Areas, Money and Economy, 11 (2), 119-134.

- ابونوری اسمعیل، سالم، علی‌اصغر، عرب یارمحمدی، جواد، (1397)، ارزیابی فقر آموزشی ایران در چارچوب یک رویکرد چندبعدی به اندازه‌گیری فقر، فصلنامه تعلیم و تربیت، 34 (2)، 73-91.

- سالم، علی اصغر ، ابونوری، اسمعیل ، عرب یارمحمدی، جواد (1397)، رویکرد چندبُعدی به اندازه‌گیری فقر؛ مفاهیم نظری و شواهد تجربی از اقتصاد ایران در طول سالهای ۹۲-۱۳۷۰، فصلنامه رفاه اجتماعی، 18 (68)، 9-41.

- اشرفی، یکتا، بالونژاد نوری، روزبه، عرب یارمحمدی، جواد، کیوانیان، شبنم‌السادات، (1396)، بررسی رابطه میزان مخارج دفاعی و توزیع درآمد در ایران (1395-1351)، فصلنامه اقتصاد دفاع، 2 (4)، 106-95.

- محمودی محسن، عرب یارمحمدی، جواد، غیاثوند، ابوالفضل (1396)، غلبه بر تراژدی برآمده از مشکلات فوق بدخیم: محدود ساختن منافع شخصی آینده برای بهبود وضعیت تغییرات اقلیمی جهانی، مطالعات راهبردی جهانی شدن، 25.

- عرب یارمحمدی، جواد، عرفانی، علیرضا. (1395)، آزمون درونزایی پول در اقتصاد ایران، اقتصاد پولی، مالی، 23 (11)، 100-122.

- عرب یارمحمدی، جواد، عرفانی، علیرضا، (1395) بررسی رابطه اصلاحات مالی و ثبات تقاضای پول در اقتصاد ایران، روند، شماره 84.

- کفایی، سیدمحمدعلی، عرب‌یارمحمدی، جواد، (1391)، اثر آزادسازی مالی بر محدودیت نقدینگی خانوار، تحقیقات اقتصادی، 27 (3).

- سالم، علی‌اصغر، عرب‌یارمحمدی، جواد، (1390)، بررسی رابطه توسعه مالی و توزیع درآمد در اقتصاد ایران، روند پژوهش‌های اقتصادی، 58.

کفایی، سیدمحمدعلی، عرب‌یارمحمدی، جواد، (1389)، آزمون وجود محدودیت نقدینگی در اقتصاد ایران، فصلنامه اقتصاد، 3.


کتب:

اقتصاد سیاسی تحریم ایران؛ حماسه سیاسی مردم ایران، (1396) انتشارات فرهنگ صبا.

- اقتصاد سیاسی تحریم ایران؛ از مذاکرات مسکو در ژوئن 2012 تا آستانه تحریم‌های تجاری در نوامبر 2012، (1394)، انتشارات فرهنگ صبا.

- اقتصاد سیاسی تحریم ایران؛ تا پیش از مذاکرات مسکو در ژوئن 2012، (1393)، انتشارات فرهنگ صبا.