سوابق علمی و پژوهشی دکتر محمد قدمیاری

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مدیریت، گرایش مدیریت دولتی، دانشگاه آزاداسلامی مشهد

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامیتهران مرکز

دکتری مدیریتمالی، دانشگاه پنجاب هندوستان

 

مقالات:

مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها:

1-راهکارهای در ارتقای کیفیت بهره وری رقبات  کشاورزی سازمان  اوقاف و امور خیریه، نشست  نخبگانی، دانشگاه شهید بهشتی ،نهم آذر ماه 1396

2-سیاست ها و  برنامه های ملی، منطقه ای و بین المللی اقتصاد زیستی، نخستین اجلاس ملی اقتصاد زیستی   و زیست بازار ایران، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک   و زیست فناوری، بهمن ماه 1394

3-اقتصاد زیستی پیشران رشد وتوسعه پایدار در کشور،  معاونت امور اقتصادی  وزارت  امور اقتصادی و دارایی، آذر ماه 1394

4- طرا حی  الگوی تاثیر سرمایه فکری برفرآیند تبدیل دانش به ثروت ملی (توسعه پایدار مبتنی بر اقتصاددانش بنیان) با تاکید بر توانمندیهای ایرانیان خارج از کشور، همایش علمی نگاهی به پژوهش وفناوری در آینه ی سندچشم انداز ایران 1404، رایزنی علمی جمهوری اسلامی ایران درشبه قاره هند(دهلی نو)-21-22 دی ماه 1392.

5-Corruption and Corporate Governance (A Conceptual Model), National Seminar on Gandhi’s Philosophy of Satyagraha and the present Day of Political Crisis, Panjab University,23th-24th February 2014, Chandigarh, India.

6-Corporate Governance and Economic Development, National Seminar on Human Rights Issues in Indian Constitution, Panjab University,9th February 2013, Chandigarh, India.

 

مقاله های چاپ شده در نشریات بین المللی:

1- Mohammad Ghadamyari, Seyed Mohammad Khosravian, Gholamreza Kakamanshadi, Interactive Conceptual Model on Corporate Governance in Indian Banks, International Journal of Applied Business and Economic Research, July 2017.

2- Mohammad Ghadamyari, Seyed Mohammad Khosravian, Gholamreza Kakamanshadi, Interactive Conceptual Model for Peace, Security, Corporate Governance and Sustainable Development, International Journal of Economic Perspectives, Volume 11, Issue 4 December 2017.

3-Mohammad Ghadamyari, Ehsan Mehrabanfar, Vahidreza Yousef, Yousef Mahboobi,  Gandhian’s Philosophy Supporting Act for Corporate Governance against  Corruption, International Journal of Review in Life Sciences, Vol. 5 (8), PP. 964-973, 2015.

4 -Mehdi Alikhani Mehrjardi, Mohammad Ghadamyari, Yousef Mahboobi, Performance Evaluation of Return, Risk and Liquidity of Firms Newly Listed in Tehran Stock Exchange, International Journal of Economics and Financial Issues, 2017, 7(1), 1-6.

5- Mehdi Alikhani Mehrjardi, Yousef Mahboobi, Mohammad Ghadamyari, Performance Evaluation of Stock Based on Rate of Return, Liquidity and Risk of Firms Listed in Stock Exchange in Prosperity and Recession Periods, "International Journal of Applied Business and Economic Research (2016).

6- Ayyub Ansarinejad, Mohsen-Sadegh Amalnick, Mohammad Ghadamyari, Samad Ansarinejad, Loghman Hatami-Shirkouhi, Evaluating the Critical Success Factors in ERP Implementation Using Fuzzy AHP Approach, International Journal
of Academic Research, Vol. 3, No. 1, January, 2011.

7- A. Mohammadzadeh, A. Rezazadeh, S. Nazari-Shirkouhi, M. Ghadamyari and M. R. Dalvand, A Performance Measurement System under Activity Based Costing for Advanced Manufacturing Systems by an Integrated Fuzzy AHP-Fuzzy TOPSIS approach, Scientific Research and Essays Vol. 6(22), pp. 4856-4866, 7 October, 2011.

8- A. Rezazadeh, A. Mohammadzadeh, M. Ghadamyari, S. Nazari-Shirkouhi and M.R. Dalvand; Fuzzy multi criteria decision making approach for performance measurement of advanced manufacturing systems, Indian Journal of Science and Technology Vol. 4 No.10 (Oct 2011).


کتب: