پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارایی/آموزش/نشست های تخصصی/سایر نشستها/تدوین مدل‌های تامین مالی احداث نیروگاه‌های پراکنده 16 مگاواتی (سناریو ‌های فایناس - سناریوهای بازار سرمایه)

تدوین مدل‌های تامین مالی احداث نیروگاه‌های پراکنده 16 مگاواتی (سناریو ‌های فایناس - سناریوهای بازار سرمایه)

تدوین مدل‌های تامین مالی احداث نیروگاه‌های پراکنده 16 مگاواتی (سناریو ‌های فایناس - سناریوهای بازار سرمایه)