پوستر

موضوع: اقتصاد محصولات کشاورزی و غذایی ایران در دهه 1390

تاریخ: 15 اردیبهشت 1400

نشست سوم

دکتر علی کیانی‌راد

رییس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

دکتر حامد نجفی علمدارلو عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهدی پندار عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

ارایه‌کننده: دکتر علی کیانی‌راد

 دریافت فایل ارائه دکتر کیانی راد

جهت مشاهده ویدئوی نشست به اکانت آپارات پژوهشکده مراجعه فرمایید