8 اردیبهشت

 

موضوع: بازارهای مالی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در دهه 1390 

تاریخ: 8 اردیبهشت 1400

ارایه‌کننده: دکتر سامان قاسمی

اعضاء نشست:

دکتر علی ابراهیم‌نژاد

دکتر محمودرضا خواجه نصیری

دکتر میثم خسروی

دکتر علیرضا ساعدی سارخانلو

فایل ارائه آقای دکتر قاسمی