اساسنامه پژوهشکده امور اقتصادی

 

کلیات

به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی وزارت امور اقتصادی و دارایی و پاسخگویی به نیازهای پژوهشی کشور در زمینه امور اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی (در این اساسنامه به اختصار پژوهشکده خوانده می‌شود) بر اساس مجوز شماره 22/825 مورخ 1378/2/1 شورای گسترش آموزش عالی تاسیس گردیده است و طبق مفاد این اساسنامه، قوانین، مصوبات و مقررات مربوط اداره می‎شود.

 

ماده 1- اهداف:

1.      توسعه و گسترش پژوهش در زمینه امور اقتصادی

2.      ایجاد زمینه مناسب برای ارتقاء فعالیت‎های پژوهشی در زمینه‎های اقتصادی

3.      همکاری پژوهشی با موسسات آموزشی پژوهشی کشور به منظور ارتقاء کیفیت فعالیت‌های پژوهشی

 

ماده 2-محل فعالیت پژوهشکده در تهران می‌باشد.

 

ماده 3- وظایف پژوهشکده که با توجه به اهداف فوق در زمینه‌های امور اقتصادی انجام می‌گیرد عبارتند از:

1.      بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی

2.      انجام طرحهای پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای

3.      فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیت‌های پژوهشی مربوط

4.      انجام خدمات مشاوره علمی و فنی

5.              برقراری ارتباط هماهنگ با نیرو‎های متخصص، موسسات و جوامع علمی و پژوهشی داخلی و خارجی طبق ضوابط و مقررات

6.      آگاهی از آخرین نتایج‌ پژوهشی  و پیشرفت‌های علمی و بهره‌گیری آنها در امور پژوهشی

 

ماده 4- ارکان

الف- هیات امناء

ب- رئیس

ج- شورای پژوهشی

 

ماده 5- هیات امناء

ترکیب هیات امناء پژوهشکده با رعایت ضوابط مندرج در قانون تشکیل هیات امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به شرح زیر می‌باشد:

1.      وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا نماینده وی

2.      وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس هیئت امناء)

3.      رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده وی

4.      سه تا پنج تن از شخصیت‎های علمی و فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش موثری در توسعه و پیشرفت موسسه داشته باشند.

5.      رئیس پژوهشکده (دبیر هیات امناء)