معرفی پژوهشکده امور اقتصادی

پژوهشکده اموراقتصادی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب اساسنامه در جلسه مورخ 1378/4/12 شورای گسترش آموزش عالی تاسیس و برحسب ابلاغ شماره 22/2378 مورخ 1378/5/12 با 4 گروه پژوهشی اقتصادی، بیمه، مالیات و بانکداری فعالیت خود را آغاز نمود.

با این حال در سال 1390 به موجب مصوبه شماره 200/3401 مورخ 1390/2/19 شورای عالی اداری این پژوهشکده از وزارت امور اقتصادی و دارایی منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل شد. در سال 1395 به موجب مصوبه شماره 490919 مورخ 1395/2/13 شورای مذکور، تصمیات اتخاذ شده قبلی مجدداً لغو و این پژوهشکده به وزرات امور اقتصادی ودارایی الحاق گردید.

پژوهشکده در دوره فعالیت جدید خود با تاکید بر گستره فعالیت وزارت امور اقتصادی و دارایی توسعه فعالیت گروه پژوهشی را در حوزه تامین مالی و سرمایه‎گذاری، مدلسازی و سیاست‎گذاری اقتصادی، اقتصادحقوق و دیپلماسی اقتصادی، توسعه پایدار و مطالعات اقتصاد منطقه‎ای و مالیه عمومی در دستور کار دارد.